Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden IPS B.V.

Versie: 5.0
Datum: 23 april 2018
Download hier onze Algemene voorwaarden in PDF formaat

Artikel 1. Definities

 1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met IPS een Overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door IPS ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
 5. Apparatuur: de computerapparatuur van Opdrachtgever die in de Rackruimte is of zal worden geplaatst, inclusief bijbehorende kabels, stekkers en dergelijke.
 6. Datacenter: de fysieke ruimte waarin de Rackruimte zich bevindt alsmede de ruimte(s) die nodig zijn om deze fysieke ruimte te betreden, en andere ruimte(s) die redelijkerwijs van belang zijn voor bezoek aan de Rackruimte.
 7. Dienst: de specifieke dienst die IPS met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen IPS en Opdrachtgever krachtens welke IPS de Dienst zal uitvoeren.
 9. Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en IPS betreffende de verwerking van persoonsgegevens, toegevoegd als Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden. De Verwerkersovereenkomst vormt een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
 10. Rack: een frame voor het installeren van Apparatuur, verdeeld in een aantal units van 48,3cm (19 inch) breed.
 11. Rackruimte: de unit(s) aan ruimte binnen een Rack die Opdrachtgever ter beschikking krijgt. Hieronder wordt uitdrukkelijk niet begrepen het Rack zelf of de fysieke ruimte in het Datacenter waar het Rack is opgesteld.
 12. Website: www.ips.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen IPS en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat IPS een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door IPS, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft IPS het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor IPS alleen bindend indien en voor zover deze door IPS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. IPS heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door IPS.
 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  • de Overeenkomst;
  • het eventuele afgesloten Service Level Agreement;
  • de eventuele bijlagen;
  • deze algemene voorwaarden;
  • eventuele aanvullende voorwaarden.
 10. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Opdrachtgever direct na bestelling aangevangen. Opdrachtgever heeft vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping van de Overeenkomst.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal IPS zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert IPS dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft IPS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IPS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan IPS worden verstrekt.
 5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal IPS Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 6. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan IPS te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 7. IPS heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens IPS niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van IPS zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is IPS gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. IPS zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Het is IPS toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. Indien een leverancier van IPS echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is IPS gerechtigd deze verhoging 1-op-1 door te voeren in de Overeenkomst.
 5. Alle voor IPS uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 5. Hosting, virtuele servers en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en emaildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de IPS die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. IPS hanteert een klachtenprocedure waarmee derden ("klagers") een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van IPS gerechtvaardigd is, is IPS gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is IPS in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. IPS zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is IPS gerechtigd hiervan aangifte te doen. IPS kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties IPS verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is IPS gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart IPS voor alle schade als gevolg van bovenstaande. IPS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van IPS in het kader van de klachtprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van IPS of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks IPS, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van IPS is het Opdrachtgever verboden de door IPS verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. IPS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is IPS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 12. Opdrachtgever verstrekt hierbij IPS een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van IPS verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door IPS geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door IPS.
 13. Indien Opdrachtgever een anti-virus dan wel anti-spam software bij IPS afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie) voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. IPS is niet verantwoordelijk voor correcte werking van de anti-virus dan wel antispam software.
 14. Indien IPS met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Dienst ter beschikking mag worden gesteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele verplichtingen, die niet nagekomen worden door deze klanten of schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op Opdrachtgever verhaald.
 15. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Colocatie en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. IPS zal de Dienst leveren aan de Opdrachtgever conform de Overeenkomst.
 3. Aan Opdrachtgever zal toegang worden verleend tot de Rackruimte, ten behoeve van het installeren of verwijderen van Apparatuur en het plegen van onderhoud daaraan.
 4. Opdrachtgever zal zoveel mogelijk in overeenstemming met de reglementen van het Datacenter en de instructies van IPS handelen bij de installatie van, het onderhoud aan en verwijdering van de Apparatuur.
 5. Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen aan de Rackruimte zelf en/of de aanwezige apparatuur van IPS.
 6. Het is de Opdrachtgever toegestaan om de Rackruimte onder te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan haar klanten, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor naleving in overeenstemming met de Overeenkomst.
 7. IPS behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever danwel werknemers van Opdrachtgever de toegang tot het Datacenter en/of de Rackruimte (voor een bepaalde tijd) te ontzeggen.
 8. IPS geeft geen garanties met betrekking tot een vaste plek binnen het Datacenter. Daarnaast behoudt IPS zich het recht voor om de locatie van de Rackruimte te wijzigen.
 9. In het geval van een locatiewijziging binnen het Datacenter zal IPS Opdrachtgever uiterlijk twee maanden van tevoren van de wijziging op de hoogte brengen. Indien IPS dat per e-mail doet zal Opdrachtgever na ontvangst onverwijld daarvan een bevestiging sturen aan IPS. Indien IPS twee weken na verzending nog geen bevestiging heeft ontvangen, zal IPS de Opdrachtgever nogmaals op de hoogte brengen middels aangetekende brief. Partijen zullen in redelijk overleg treden wat betreft de organisatie omtrent de verhuizing. De kosten voor de verhuizing zijn voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de kosten voor de installatie en oplevering in de vervangende Rackruimte niet in rekening zullen worden gebracht.
 10. In het geval van een locatiewijziging buiten het Datacenter zal IPS Opdrachtgever uiterlijk drie maanden van tevoren van de wijziging op de hoogte brengen, waarbij het overige hetgeen in artikel 6.8 omtrent verhuizing is bepaald van overeenkomstige toepassing is.
 11. Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de configuratie en het beheer van de Apparatuur en de geïnstalleerde Apparatuur in de Rackruimte zelf, tenzij anders is overeengekomen met IPS.
 12. De te installeren Apparatuur dient geschikt te zijn voor de Rackruimte. Dat wil zeggen dat deze passend is voor een Rack. IPS kan, bij een geconstateerde afwijking hiervan, eisen dat de Apparatuur zal worden aangepast of vervangen door geschikte Apparatuur.
 13. IPS is te allen tijde gerechtigd om de Rackruimte te controleren of de bepalingen omtrent Apparatuur of gebruik daarvan worden nageleefd.
 14. De Apparatuur blijft te allen tijde eigendom van de Opdrachtgever, behoudens voor zover anders in deze voorwaarden is bepaald.
 15. IPS biedt ondersteuning bij de levering van de Dienst in de vorm van het uitvoeren van handelingen op instructie van Opdrachtgever. Deze handelingen zijn in zijn geheel voor risico van de Opdrachtgever en worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. De prijzen voor het uitvoeren van deze handelingen staan vermeld op de Website.

Artikel 7. IP telefonie en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende telefonie over een computernetwerk, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. IPS kan beperkingen stellen aan het gebruik van de Dienst. Deze beperkingen zullen door IPS tijdig aan Opdrachtgever worden medegedeeld.
 3. IPS is gerechtigd om de werking en de technische specificaties van de Dienst te allen tijde in het belang van de voortzetting van de Dienst te wijzigen. Tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IPS de Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van deze wijzigingen. IPS is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de betrokken wijzigingen.
 4. Opdrachtgever zal op een behoorlijke wijze gebruik maken de Dienst. IPS is gerechtigd om excessief gebruik van de Dienst in rekening te brengen bij Opdrachtgever, ook indien er een vast bedrag wordt gerekend voor de Dienst.
 5. De kwaliteit en beschikbaarheid van de Dienst is afhankelijk van de hardware, software en internetverbinding van Opdrachtgever. Daarnaast kan het gelijktijdige gebruik van andere toepassingen invloed hebben op de kwaliteit en beschikbaarheid van de Dienst.
 6. IPS kan, indien gewenst en tegen betaling, apparatuur leveren ten behoeve van het gebruik van de Dienst. Opdrachtgever is na levering te allen tijde verantwoordelijk voor deze apparatuur en de configuratie ervan.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst, als bedoeld in dit artikel, onder te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan haar klanten, tenzij anders overeengekomen.
 8. Opdrachtgever verklaart, indien van toepassing, het geografische telefoonnummer enkel te gebruiken in het geografische gebied waarvoor dit nummer is bestemd. Opdrachtgever vrijwaart IPS van alle mogelijke gevolgen bij het niet naleven hiervan.
 9. Indien IPS dit in het geval van een goede functionering van de Dienst of het voldoen aan wetten en regelgeving noodzakelijk acht, is zij gerechtigd het telefoonnummer van Opdrachtgever te wijzigen. IPS zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Opdrachtgever. Echter, IPS is niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding als gevolg van de wijziging.
 10. Voor de uitvoering van nummerbehoud volgt Opdrachtgever, voor zover mogelijk, de instructies van IPS op. IPS is gerechtigd eenmalige kosten voor nummerbehoud in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 11. Bij beëindiging van de Overeenkomst komt het telefoonnummer van de Opdrachtgever te vervallen, tenzij Opdrachtgever gebruik maakt van nummerbehoud en het telefoonnummer onderbrengt bij een derde.
 12. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Verwerkersovereenkomst. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de Dienst. Mogelijk kunnen de persoonsgegevens aan derde partijen worden verstrekt.
 13. IPS slaat de persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk en draagt zorg voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijk inzage en gebruik.

Artikel 8. Connectiviteit en verbruik

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever met betrekking tot het dataverkeer en stroomverbruik. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 4. IPS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is IPS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
 5. Indien door IPS geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de dienst, geldt een "Fair Use Policy". Aan de hand van de afgenomen webruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Opdrachtgever in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Opdrachtgever die hoeveelheid meerdere malen, dan zal IPS contact opnemen met Opdrachtgever om tot uitbreiding van het pakket te komen.
 6. In het geval van colocatie kan IPS een maximum stellen aan de hoeveelheid stroom die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is IPS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra stroom die op de Website worden vermeld.
 7. In het geval van IP telefonie kan IPS een maximum stellen aan de hoeveelheid belminuten die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is IPS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra belminuten die op de Website worden vermeld.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Alle Diensten worden geleverd op basis van best effort: IPS zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door IPS opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. IPS zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. IPS is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). IPS is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. IPS zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van IPS. IPS kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. IPS stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen en/of dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij IPS opgeslagen data te maken.
 5. Indien naar het oordeel van IPS een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van IPS of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is IPS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat IPS voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. IPS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van IPS, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de DNS systemen. Opdrachtgever is evenwel verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid alsmede het doorgeven van wijzingen in de gegevens.
 5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt IPS schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 6. IPS is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van IPS.
 7. Indien IPS een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal IPS medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 9. IPS heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is IPS gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 11. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven beheer van IPS en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van IPS onder een IP-adres opereren.
 12. IPS heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij IPS of diens (toe)leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is IPS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien IPS door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan IPS, onverminderd het recht van IPS om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen uit dit artikel niet, in zoverre dat in dat geval de bepalingen omtrent aansprakelijkheid uit de wet gelden.
 2. De aansprakelijkheid van IPS voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door IPS van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van IPS, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van IPS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde gevallen rust op IPS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van IPS.
 5. De aansprakelijkheid van IPS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever IPS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en IPS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IPS in staat is adequaat te reageren.
 6. IPS is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 13).
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij IPS meldt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart IPS voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door IPS geleverde zaken, materialen of resultaten.
 9. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 13. Storingen en overmacht

 1. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen uit dit artikel niet, in zoverre dat in dat geval de bepalingen omtrent aansprakelijkheid uit de wet gelden.
 2. IPS heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. IPS zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. IPS is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. IPS heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal IPS zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. IPS is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo"n aanpassing.
 4. IPS zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatieinfrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat IPS door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van IPS kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf eindigt de Overeenkomst bij het verlopen van de contractsperiode van rechtswege. Opdrachtgever en IPS kunnen overeenkomen opnieuw een overeenkomst aan te gaan voor eenzelfde periode.
 2. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is IPS gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. IPS is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 3. Door IPS opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. IPS is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft IPS het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van IPS op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 6. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt voorts dat voor de datum waarop de Overeenkomst afloopt de Opdrachtgever de Rackruimte zal ontruimen en opleveren in de staat zoals deze aan Opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst is opgeleverd, alle sleutels en/of sleutelkaarten inleveren en zijn medewerking verlenen aan een eindinspectie van de Rackruimte.
 7. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt voorts dat indien de Opdrachtgever nalaat de Rackruimte te ontruimen IPS, na verloop van een redelijke termijn, het recht heeft de Apparatuur van Opdrachtgever deels of geheel uit de Rackruimte te verwijderen en op te slaan, waarbij eventueel opslagkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. IPS zal vervolgens onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en een laatste termijn stellen voor de ontruiming, bij het verlopen daarvan IPS het eigendom van de Apparatuur verkrijgt en gerechtigd is de Apparatuur te verkopen.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

 1. IPS zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes. Pas nadat de factuur is voldaan zal de Dienst worden geleverd.
 2. IPS stuurt Opdrachtgever voor het eind van de in artikel 14 lid 1 genoemde periode, een factuur voor de volgende periode.
 3. IPS kan verlangen dat bepaalde Diensten vooraf middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient IPS hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is IPS gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 4. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft IPS het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door IPS.
 6. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door IPS.
 7. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal IPS Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen door middel van een aanmaningsbrief. IPS geeft Opdrachtgever hierin de mogelijkheid om alsnog te betalen binnen een termijn van 5 werkdagen. Indien de Opdrachtgever nalatig blijft, is hij na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim.
 8. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 10. In bovenstaande gevallen heeft IPS voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 11. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt voorts dat IPS zich het recht voorbehoudt om, indien Opdrachtgever in gebreke blijft, de Apparatuur van Opdrachtgever deels of geheel uit de Rackruimte te verwijderen en op te slaan, waarbij eventueel opslagkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. IPS zal vervolgens onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en een laatste termijn stellen voor de betaling, bij het verlopen daarvan IPS het eigendom van de Apparatuur verkrijgt en gerechtigd is de Apparatuur te verkopen en met de opbrengst de openstaande vorderingen te verrekenen.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. IPS zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van IPS voor zover de data niet openbaar toegankelijk is, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, IPS daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel of in het geval IPS overeenkomstig de klachtenprocedure uit artikel 5 daartoe gehouden is. In dat geval zal IPS zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 17. Privacy en beveiliging

 1. De door IPS te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de toepasselijke privacywetgeving, waarbij volgens de terminologie van die wetgeving Opdrachtgever als "Verwerkingsverantwoordelijke" geldt en IPS als de "verwerker", een en ander zoals nader gespecificeerd in de Verwerkersovereenkomst.
 2. Indien door middel van de Dienst persoonsgegevens verwerkt worden, zijn de bepalingen zoals vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst van toepassing.
 3. IPS voldoet ten aanzien van de informatiebeveiliging aan de eisen van ISO 27001 / NEN7510. Om aan de eisen te blijven voldoen, is vereist dat Opdrachtgever een risicoanalyse op de (verwerking van de) persoonsgegevens uitvoert. De eisen en resultaten die uit deze risicoanalyse naar voren komen, dienen middels een Verwerkersovereenkomst aan IPS doorgezet te worden. Op deze wijze kan IPS zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau. Indien naar aanleiding van de risicoanalyse nieuwe dan wel aanvullende eisen naar voren komen, dienen deze wederom in een aangepaste Verwerkersovereenkomst meegenomen te worden.
 4. Opdrachtgever garandeert dat zij de vereiste risicoanalyses uitvoert en de daaruit voortvloeiende eisen en resultaten middels een addendum op de Verwerkersovereenkomst oplegt aan IPS. De in dit artikel bedoelde eisen zullen enkel worden opgelegd in zoverre deze in alle redelijkheid van IPS gevergd kunnen worden en zij als passende technische en organisatorische maatregelen in de zin van de toepasselijke privacywetgeving aangemerkt kunnen worden.

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. IPS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van IPS of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Gravenhage.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door IPS ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door IPS, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van IPS. IPS kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

BIJLAGE 1: VERWERKERSOVEREENKOMST

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van en is onlosmakelijk verbonden met de Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en IPS. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing in het geval Opdrachtgever bij het gebruik van de Diensten persoonsgegevens verwerkt.

In deze Verwerkersovereenkomst zal IPS worden aangeduid met de term "Verwerker" en Opdrachtgever met de term "Verwerkingsverantwoordelijke", onafhankelijk of Opdrachtgever zelf een verwerker is richting haar klanten. In het laatste geval dient de term "Verwerker" als "Sub-Verwerker" te worden opgevat en de term "Verwerkingsverantwoordelijke" als "Verwerker".

Waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, worden daarmee de corresponderende termen uit de AVG bedoeld.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden uit deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald, en uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Verwerker levert primair hostingdiensten. Het verwerken van persoonsgegevens is hierbij een bijkomstigheid. In beginsel zal de Verwerker de persoonsgegevens namelijk niet inzien. In dit kader kan gedacht worden aan het door Verwerkingsverantwoordelijke opslaan van gegevens op systemen van Verwerker. Hierdoor verwerkt Verwerker in veel gevallen automatisch alle persoonsgegevens die Verantwoordelijke via de hostingdiensten opslaat. De categorieën betrokkenen kunnen in ieder geval de volgende categorieën omvatten:
  • (potentiële) klanten/afnemers van Verwerkingsverantwoordelijke;
  • werknemers van Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over ontvangst en gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat hij vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

ARTIKEL 2. VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

 1. De toegestane verwerkingen zullen onder controle van Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen (maar niet beperkt tot) de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld en/of verwerkingen door derden die zijn ingeschakeld door de Verwerkingsverantwoordelijke, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij de Verwerkingsverantwoordelijke.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn, geen inbreuk maken op enig recht van derden, en dat er is voldaan aan alle informatieverplichtingen alsmede de toestemmingsvereisten zoals neergelegd in de AVG, de Telecommunicatiewet en overige wet- en regelgeving ter zake. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden en stelt Verwerker volledig schadeloos.
 5. In het geval dat voor een nieuwe verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder verplicht is, zal Verwerker, voor zover dat binnen haar macht ligt, hieraan meewerken. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Verwerker zal, indien wettelijk verplicht en noodzakelijk, meewerken aan een eventueel onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens naar een verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
 7. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder in ieder geval de werknemers van Verwerker worden verstaan.

ARTIKEL 3. BEVEILIGING

 1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).
 2. De door Verwerker getroffen maatregelen zijn door Verwerker gepubliceerd op de pagina met het beveiligingsbeleid op de website van Verwerker. Verwerker heeft in ieder geval de maatregelen genomen zoals omschreven in de verklaring van toepasselijkheid ISO 27001:2013 en NEN 7510:2011. Deze maatregelen worden door beide Partijen als passend beschouwd en Partijen zijn het erover eens dat deze een passend beschermingsniveau garanderen.
 3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

ARTIKEL 4. INSCHAKELEN VAN SUBVERWERKERS

 1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van onderaannemers (sub-verwerkers), met inachtneming van de daarvoor toepasselijke privacywetgeving. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek informeren welke sub-verwerkers zij inschakelt.
 2. Indien Verwerker het voornemen heeft om nieuwe sub-verwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hierover vooraf informeren. Verwerkingsverantwoordelijke heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van Verwerker. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen een door Verwerker nieuw in te schakelen sub-verwerker, zullen Partijen onderling in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Verwerker om de sub-verwerker in te schakelen, dan is Verwerker gerechtigd om de betreffende sub-verwerker in te schakelen en is Verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe sub-verwerker ingeschakeld wordt.
 3. Indien Verwerkingsverantwoordelijke geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Verwerkingsverantwoordelijke geacht met het inschakelen van de nieuwe sub-verwerker in te stemmen.
 4. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat sub-verwerkers schriftelijk vergelijkbare plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

ARTIKEL 5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EER, mits aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

ARTIKEL 6. AUDIT

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van de naleving van de afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst en alles wat daarmee direct verband houdt.
 2. De audit vindt uitsluitend plaats nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst.
 3. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats, behoudens de gevallen waarbij de audit door een toezichthouder wordt geïnitieerd.
 4. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers ter beschikking stellen voor de audit.
 5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door een van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 6. Alle kosten van de audit, ook de door Verwerker gemaakte kosten, komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

ARTIKEL 7. MELDPLICHT BIJ DATALEKKEN

 1. In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (een inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 32 van de AVG die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 33 AVG) zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover binnen 48 uur informeren. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is.
 2. Indien wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker zijn medewerking verlenen aan het informeren van de relevante autoriteiten en/of betrokkenen. Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt zelf of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerkingsverantwoordelijke blijft de verantwoordelijke partij voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede, voor zover de informatie voorhanden is:
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  • bij benadering: het aantal betrokkenen en registers van persoonsgegevens;
  • wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
  • wat is de (voorgestelde) oplossing;
  • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

ARTIKEL 8. AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker dit verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

ARTIKEL 10. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Deze Verwerkersovereenkomst zal voortduren voor de duur van de Overeenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst ook van rechtswege. Verwerker retourneert alle persoonsgegevens die verwerkt worden ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke en bij hem aanwezig zijn in originele of kopievorm aan Verwerkingsverantwoordelijke, en vernietigt daarna deze en eventuele kopieën daarvan behalve voor zover de Verwerkersovereenkomst, de Overeenkomst of toepasselijke wetgeving anders voorschrijft.
 3. Partijen verlenen hun volledige medewerking om deze Verwerkersovereenkomst aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe of veranderde privacywetgeving.